1. TOP
  2. CREATORS
  3. Masashi Tentaku

Masashi Tentaku

JAGDA New Designer Awards 2011
Daigo Daikoku, Yui Takada & Masashi Tentaku
Tue. May 31 - Fri. July 1, 2011